Home

Van harte welkom op de website van de Oranjevereniging Garderen.

Al meer dan 70 jaar zet de Oranjevereniging Garderen en Omstreken zich in om binnen ons mooie dorp verschillende activiteiten te organiseren. Dit ging oorspronkelijk om de evenementen rondom Koningsdag/Koninginnedag. Maar in de loop der jaren zijn er verschillende activiteiten bij gekomen. Naast de huidige Koningsdag festiviteiten organiseren wij ook de Dodenherdenking op 4 mei, gaan we met Pasen eieren zoeken in het bos, staan we heel vroeg op om op Hemelvaartsdag te gaan dauwtrappen en sluiten we af met een prachtige lampionoptocht door ons dorp.

Het doel van al deze evenementen is om samen te herdenken, feest te vieren en ons te realiseren dat we in een prachtig dorp wonen. Bij deze evenementen zijn natuurlijk ook niet Garderenen van harte welkom.

Middels deze website willen wij u graag informeren over onze activiteiten en, aan de hand van beelden, laten zien hoe plechtig, sfeervol en gezellig het was tijdens de afgelopen activiteiten.

Voor de organisatie en het bekostigen van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van vrijwillgers en betalende donateurs (contributie minimaal €10,- per jaar per gezin). Dus als u het belangrijk vindt dat we dit als dorp blijven organiseren wordt dan donateur (voor zover u dat nog niet bent) en/of geef u op als vrijwilliger. Wij hebben uw hulp hard nodig!

Om donateur te worden kunt u de jaarlijkse bijdrage van minimaal €10,– per gezin overmaken op IBAN NL23  RABO 0366 3602 99 t.n.v. Oranjevereniging Garderen o.v.v. uw adres.

Heeft u verder nog vragen, ideeën of wilt u zich opgeven als vrijwilliger spreek ons gerust aan of stuur een mail naar info@oranjevereniginggarderen.nl.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Garderen,

René den Uijl
Voorzitter.

 

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming [AVG ]

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Privacy-statement voor Oranjeverenigingen/-Stichtingen PRIVCACY-STATEMENT VAN Oranjevereniging Garderen. [ Verder te noemen: OVG ]

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de OVG verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden]. Indien u lid wordt van de OVG, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de OVG verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. De OVG verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de OVG. 1. Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 2. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Simone de Boer, Putterweg 54, tel.nr: 0653499282, KVK. Nr. 40119656. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: info@oranjevereniginggarderen.nl 3. Waarvoor verwerkt de OVG persoonsgegevens? 3.1 Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van de OVG, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger. Als je eenmaal relatie van de OVG bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) Voor- en achternaam b) Geboorte datum c) Bankrekeningnummer 3.2 De OVG verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen. 4. Bewaartermijnen 4.1 De OVG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de OVG de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de OVG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 6.1 Via de ledenadministratie (info@oranjevereniginggarderen.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De OVG zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de OVG uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. 6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@oranjevereniginggarderen.nl). De OVG zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de OVG u hiervan op de hoogte brengen. 6.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop de OVG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@oranjevereniginggarderen.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (info@oranjevereniginggarderen.nl). 7. Wijzigingen Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website: www.oranjevereniginggarderen bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken. Garderen, 4-4-2019.